Obchodní podmínky pro lektory

Tato smlouva je uzavřena mezi:

 • Webtown, s.r.o.
  se sídlem Měšická 127/44, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika
  IČ 07344350, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299536
  Číslo bank. účtu: 2401638709/2010
  (Provozovatel)
 • Klient
  fyzická nebo právnická osoba, nabízející své služby na Portálu
  (Klient)

Vzhledem k tomu, že:

 • Provozovatel provozuje internetový portál dostupný na https://www.tanci.cz (Portál), na který Klient může vkládat nabídky nebo nechat zveřejnit nabídky volných míst ve svých tanečních kurzech.
 • Provozovatel i Klient mají zájem, aby Klient volná místa ve svých tanečních kurzech na Portálu nabízel.

Je dohodnuto následující.

Předmět smlouvy

 •  Provozovatel bude propagovat taneční kurzy Klienta na Portálu v rozsahu a formě dle vlastního uvážení. Dále bude Provozovatel propagovat nabídku kurzů na Portálu dalšími kanály, jako například na sociálních sítích nebo na tematických akcích.
 • Provozovatel bude uzavírat obchody se zákazníky na účet Klienta. Za uzavřené obchody bude Provozovatel přijímat platby od zákazníků a vystavovat zákazníkům faktury jménem Klienta.
 • Klient tímto zmocňuje Provozovatele k inkasu plateb zákazníků, které jsou hrazeny ve prospěch Klienta. Provozovatel může za tímto účelem vystavovat faktury za zaplacené ceny tanečního kurzu jménem Klienta.

Práva a povinnosti smluvních stran

 • Provozovatel se zavazuje umožnit Klientovi vkládat na Portál nabídky volných míst v tanečních kurzech Klienta, příp. pokud Portál tuto možnost neumožní, zavazuje se Provozovatel nabídky volných míst v tanečních kurzech Klienta na Portálu zveřejnit.
 • Provozovatel umožní návštěvníkům Portálu, aby si mohli prostřednictvím Provozovatele zakoupit nabízené volné místo v tanečním kurzu Klienta.
 • Provozovatel je oprávněn nezveřejnit Nabídky a blokovat Profily, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky (například propagující násilí či porušující práva duševního vlastnictví), dále s obscénním nebo jinak podle názoru Provozovatele nevhodným obsahem. Provozovatel je dále oprávněn odmítnout zveřejnit Nabídky, které by sloužily jen jako propagace Klienta a jeho výrobků a služeb a nesouvisely by s nabízeným volným místem v tanečním kurzu.
 • V případě zakoupení tanečního kurzu Klienta zákazníkem předá Provozovatel Klientovi kontaktní údaje zákazníka. 
 • Provozovatel může Uchazeče o taneční kurz Klienta v případě naplněné kapacity registrovat jako náhradníka. V takovém případě je Provozovatel povinen kontaktovat Klienta ohledně vzniklé situace a domluvit se s Klientem na možnostech řešení situace.
 • Klient je povinen Provozovateli poskytnout veškeré Provozovatelem požadované údaje a informace týkající se nabízených kurzů. V případě neposkytnutí těchto údajů a informací není povinen Provozovatel nabídku kurzu zveřejnit.
 • Klient se zavazuje udržovat svoje údaje uvedené na svém Profilu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho údajů, jež jsou relevantní pro poskytování Služeb a s tím související fakturace, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Provozovateli.
 • Klient se zavazuje zaplatit Provozovateli za poskytované služby provizi.
 • Pokud nebude moci být taneční kurz dokončen z jakéhokoliv důvodu na straně Klienta, Klient zákazníkovi vrátí alikvotní část ceny tanečního kurzu, případně poskytne jinou náhradu podle domluvy se zákazníkem.

Provize a platební podmínky

 • Provozovateli za poskytnuté služby náleží provize ve výši 20% z ceny prodaných míst na kurzech Klienta prostřednictvím portálu (Provize). V případě, že je Klient plátcem DPH, počítá se provize z celkové ceny bez DPH.
 • Provize je stanovena dohodou Stran jako konečná a zahrnuje veškeré náklady vynaložené Provozovatelem v souvislosti s plněním jeho povinností podle Smlouvy, pokud není mezi Stranami výslovně dohodnuto jinak. Nárok na provizi vzniká uhrazením ceny tanečního kurzu zákazníkem.
 • Provize je zákazníkem uhrazena Provozovateli. Provozovatel si ponechá provizi a zbývající část ceny uhradí na bankovní účet Klienta.
 • Platbu odešle Provozovatel Klientovi nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení první lekce příslušného tanečního kurzu, případně ode dne zakoupení příslušného tanečního kurzu v případě, kdy zakoupení místa proběhne až po zahájení kurzu. Spolu s touto platbou vystaví a odešle Provozovatel Klientovi fakturu ve výši provize.
 • Provozovatel je povinen nabízet výši ceny kurzů podle zadání Klienta, kterou může dle svého uvážení ponížit o hodnotu vlastní provize.
 • Klient nesmí, v případě nabízení kurzů jinou cestou než prostřednictvím Provozovatele, nabízet tyto kurzy za nižší cenu než cenu, kterou určil jako cenu tanečního kurzu Provozovateli.
 • V případě, že zákazník v postavení spotřebitele odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě před zahájením první lekce tanečního kurzu, nárok na provizi Provozovateli zaniká a Provozovatel je povinen v takovém případě zákazníkovi vrátit celou uhrazenou cenu za účast na tanečním kurzu. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy nejpozději před zahájením druhé lekce, provize Provozovatele se poměrně sníží v souladu s poměrným snížením vrácené kupní ceny za taneční kurz.
 • V případě, že taneční kurz nebude moci být dokončen z důvodu na straně Klienta nebo z důvodu vyšší moci, popřípadě zákazník reklamuje kurz pro podstatné vady, kterými se rozumí zejména změna časového harmonogramu, místa konání či lektora, nárok Provozovatele na provizi trvá a její výše se nesnižuje, pokud není domluveno jinak. V takovém případě je Klient povinen poskytnout Uživateli přiměřenou slevu z kupní ceny, případně jinou náhradu, kterou bude Uživatel akceptovat.

Závěrečná ustanovení

 • Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem jejího podpisu oběma Stranami.
 • Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo výpovědí.
 • Ukončení Smlouvy nemá vliv na již započaté taneční kurzy a na práva a povinnosti Stran se započatými tanečními kurzy spojená.
 • Součástí této Smlouvy jsou Pravidla ochrany osobních údajů.