Veřejné obchodní podmínky pro e-shop

Tato verze obchodních podmínek je platná od 18. 7. 2019.

Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami (VOP) se řídí koupě jakéhokoliv zboží (Zboží) nabízeného v internetovém obchodě na stránkách https://www.tanci.cz/eshop (Eshop). Tyto VOP jsou tedy součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Eshopu (Kupní smlouva). Tyto VOP si, prosím, detailně přečtěte, neboť vymezují veškerá Vaše práva a povinnosti související s koupí Zboží v Eshopu, a to mimo jiné včetně podmínek dodání Zboží a možnosti odstoupení od Kupní smlouvy.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Pokud není v Kupní smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud v Kupní smlouvě není výslovně vyloučena platnost některých ustanovení těchto VOP, použijí se pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP. Tyto VOP mají přednost před právními předpisy, od kterých se lze odchýlit. Aplikace jakýkoli jiných obchodních podmínek je vyloučena.

Provozovatel eshopu

Prodávajícím a zároveň provozovatelem Eshopu je společnost Webtown, s.r.o., se sídlem na adrese Měšická 127/44, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika, identifikační číslo 07344350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299536 (Prodávající nebo také My).

Vymezení pojmů

Jakékoliv výrazy uvedené v těchto podmínkách s počátečním velkým písmenem mají význam uvedený níže:

 1. Kupující, nebo také Vy, je každý návštěvník Eshopu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel;

 2. Naše Emailová adresa je emailová adresa info@tanci.cz;

 3. Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;

 4. Objednávka je elektronická objednávka Zboží vyplněná Kupujícím na webových stránkách Eshopu;

 5. Podnikatel je Kupující - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele;

 6. Pokyny jsou veškeré informace ohledně řádného užívání a údržby, záruční manuály, návody k použití, záruční listy a další dokumentace Kupujícímu zaslaná elektronicky, fyzicky předaná společně se Zbožím, nebo se nacházející přímo na Zboží, například ve formě přišitého štítku;

 7. Sídlem je Naše sídlo na adrese Měšická 127/44, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika;

 8. Spotřebitel je Kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

 9. Uživatelský účet je nastavení webového rozhraní Eshopu, definované na základě registrace Kupujícím;

 10. Vaše Emailová adresa je emailová adresa, uvedená Kupujícím v jeho Uživatelském účtu, případně v Objednávce, na kterou mu budou Prodávajícím zasílány písemnosti podle Kupní smlouvy; a

 11. Výdejní místo je Naše kancelář na adrese Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Uživatelský účet

 1. Objednávky můžete provádět výlučně prostřednictvím webového rozhraní Eshopu.
 2. Při objednávání Zboží je Kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž tyto Vámi uvedené údaje pak považujeme za aktuální a správné. V případě, že webové rozhraní Eshopu umožní vytvoření Uživatelského účtu, je možné tyto údaje zadat již při registraci na webové stránce a vytvořit Uživatelský účet. Tyto údaje pak budou automaticky použity při objednávání Zboží, je proto nezbytné, aby byly k okamžiku objednávání Zboží vždy správné a pravdivé.
 3. V případě, že webové rozhraní Eshopu umožní vytvoření Uživatelského účtu, bude přístup k Uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že Eshop, případně Uživatelský účet, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Prodávajícího zajišťují provoz Eshopu nebo jiných souvisejících služeb.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní Eshopu obsahuje informace o Zboží, a to včetně popisu Zboží a cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webových stránkách Eshopu je pouze informativního charakteru a Prodávající takovou prezentací nečiní Kupujícímu nabídku k uzavření Kupní smlouvy na takové Zboží a není tak ani povinen s Kupujícím Kupní smlouvu na takové Zboží uzavřít. Ustanovení § 1732 odstavce 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Před zasláním Objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do Objednávky vložil/a, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku Nám odešlete kliknutím na příslušné tlačítko k dokončení Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce považujeme za správné. Neprodleně po obdržení Objednávky Vám toto obdržení potvrdíme emailovou zprávou na Vaši Emailovou adresu.
 4. Kupní smlouva může být uzavřena jedině na základě Vámi řádně vyplněné Objednávky a jejího přijetí z Naší strany. Kupní smlouva je tak uzavřena až v okamžiku, kdy Vám je doručeno přijetí Objednávky Prodávajícím na Vaši Emailovou adresu.
 5. V některých případech Vás můžeme požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

Kupní Cena a platební podmínky

 1. Pokud jsou v Kupní smlouvě sjednány zvlášť poplatky spojené s balením a dodáním Zboží nad rámec kupní ceny, musí být tyto poplatky uhrazeny společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 2. Po uhrazení ceny Zboží Prodávajícímu, nejpozději však současně se Zbožím, Vám bude doručen daňový doklad vystavený na základě údajů uvedených v Objednávce. Daňový doklad Vám bude zaslán v elektronické podobě na Vaši Emailovou adresu, nebo Vám bude předán v tištěné podobě společně se Zbožím.
 3. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nemusí být možné vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 4. Pokud je Kupujícím podnikatel a koupě Zboží je osvobozena od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Kupujícího a Kupující následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Kupní smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Kupujícího Prodávajícímu příslušným úřadem daň nebo jiný odvod doměřena, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

Přeprava a dodání Zboží

 1. Zboží si můžete vyzvednout fyzicky v Našem Výdejním místě.
 2. Zboží Vám můžeme rovněž zaslat pomocí třetí strany – přepravce, na Vámi uvedenou adresu. Pokud je doručování zajišťováno prostřednictvím přepravce, neodpovídáme za včasné doručení Zboží.
 3. Pokud zvolíte možnost dodání pomocí přepravce, musíte si přepravce sami vybrat, jinak nebude možné objednávku pomocí Eshopu dokončit. K doručování Zboží na Vámi uvedenou adresu používáme níže uvedené přepravce:
  1. Doručení na Vaší adresu prostřednictvím Zásilkovna s.r.o.

  2. jakýkoliv další přepravce, jehož výběr umožní Eshop.

 4. Ceny přepravy jsou uvedeny v rámci vyplňování každé jednotlivé Objednávky. Uvedené ceny platí pouze pro případy dodání v rámci České republiky.

 5. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.

  1. V případě nevyzvednutí zásilky může Prodávající požadovat náhradu nákladů na přepravu.
  2. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.
  3. Pokud si v Objednávce zvolíte určité místo, na které Vám má být Zboží dodáno, nebo způsob dodání, jste pak povinen/na Zboží v tomto místě převzít v souladu s podmínkami příslušného přepravce. V případě nepřevzetí zásilky v daném čase, místě a daným způsobem jste povinen/na převzít zásilku v souladu s podmínkami Vámi zvoleného přepravce.
  4. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, máte povinnost uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. V případě, že Eshop umožní dodání Zboží do zahraničí, uplatní se přepravní podmínky a sazebník příslušného přepravce, Kupující však bude vždy s cenou za přepravu při vytváření objednávky seznámen a na přepravní podmínky příslušného přepravce odkázán.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

Odstoupení Kupujícího

 1. Od Kupní smlouvy může Kupující bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dní od převzetí Zboží a požadovat vrácení kupní ceny, a to zasláním písemného odstoupení na adresu Našeho Sídla nebo na Naši Emailovou adresu (Kupující může (není to však jeho povinnost) pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP). Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno.Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu obratem potvrdíme na emailovou adresu Kupujícího.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Kupující odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo speciálně upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 3. V případě, že v souladu s těmito VOP Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, ruší se Kupní smlouva od počátku. Zboží Nám pak musí Kupující vrátit nebo odeslat nejpozději do čtrnácti dní od odstoupení od Kupní smlouvy.
 4. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Pokud se Kupující rozhodne od Kupní smlouvy odstoupit, musí být Zboží vráceno v původním stavu, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, které spolu s ním Kupující obdržel a v původním obalu.
 6. Pokud v souladu s těmito VOP Kupující od Kupní smlouvy odstoupí, vrátíme Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Nám došlo odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného Zboží (v původním stavu, bez známek poškození včetně veškerého příslušenství, které Kupující spolu s ním obdržel a v původním obalu) nebo prokáže-li Kupující, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Platbu vrátíme stejným způsobem, jakým jsme jej od Kupujícího přijali. Platbu Kupujícímu můžeme po dohodě, nevzniknou-li mu tím žádné další výdaje, vrátit i jiným způsobem.
 7. Pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který nabízíme, vrátíme Kupujícímu v případě odstoupení podle tohoto článku VOP náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 8. Pokud Nám Zboží Kupující vrátí poškozené, nebo nevrátí vše, co od nás obdržel, můžeme si částku odpovídající výši takové škody na Zboží nebo chybějícího Zboží nebo jeho částí jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Pokud Kupujícímu společně se Zbožím poskytneme dárek, je darovací smlouva o takovém dárku uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupujícíje povinen Nám spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení Prodávajícího

 1. Jako Prodávající máme možnost od Kupní smlouvy odstoupit, pokud neuhradíte kupní cenu řádně a včas.
 2. Dále můžeme od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že si Zboží objednáte k osobnímu převzetí v Našem Výdejním místě a nepřevezmete si jej ve lhůtě 14 dníod uzavření Kupní smlouvy.
 3. Dále můžeme od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Vámi objednané Zboží nebudeme schopni dodat, a to z důvodu, že:
  1. Zboží již nebudeme mít na skladě a nebude možné jej vyrobit;
  2. nebudeme schopni splnit Kupní smlouvu z důvodu nezávislého na Naší vůli, v důsledku přírodní pohromy nebo vyšší moci; nebo
  3. určíte jako adresu doručení adresu v zemi, do které Zboží nezasíláme, nebo adresu, která neexistuje.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy bude z Naší strany vždy činěno písemně a bude Vám zasláno na Vaši Emailovou adresu.
 5. Pokud odstoupíme od Kupní smlouvy ve chvíli, kdy jste již uhradil/a kupní cenu, vrátíme Vám ji bez zbytečného odkladu převodem na Vámi určený účet.

Podmínky užívání Zboží a reklamace

 1. Při užívání dodaného Zboží musíte dodržovat pokyny a doporučení uvedená v Pokynech. Pokyny jsou Vám zároveň dostupné v elektronické podobě ve webovém rozhraní Eshopu u příslušného Zboží.
 2. Zboží se nesmí používat žádným jiným způsobem, než k jakému je určeno.
 3. Reklamace Zboží nemůže být přijata, pokud poškodíte Zboží neodbornou údržbou, mechanickým poškozením či neopatrným zacházením v rozporu s Pokyny a to např.:
  1. způsobíte vadu nevhodným zacházením a užíváním;
  2. způsobíte vadu nevhodnou, neodbornou či nedostatečnou údržbou, zejména nevhodným čistěním, praním, sušením a žehlením;
  3. způsobíte vadu vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením;
  4. způsobíte vadu nerespektováním pokynů uvedených v Pokynech; a
  5. dojde ke vzniku vady v důsledku poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
  6. Pokud jste uzavřel/a Kupní smlouvu jako Spotřebitel, můžete u Nás uplatnit svá práva z vadného plnění do dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Pokud jste Kupní smlouvu uzavřel/a jako Podnikatel, můžete u Nás svá práva z vadného plnění uplatnit do dvanácti měsíců od převzetí Zboží.
 4. Všem Kupujícím poskytujeme záruku za jakost, tj. zavazujeme se, že Zboží bude po dobu dvanácti měsíců od převzetí Zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 5. Práva z vadného plnění můžete uplatnit v Našem Sídle nebo Našem Výdejním místě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme Zboží, ohledně kterého je právo z vadného plnění uplatňováno. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat.
 6. Práva z vadného plnění nelze uplatnit ve vztahu ke Zboží, které bylo prodáno za nižší kupní cenu z důvodu vady, pro kterou byla taková nižší kupní cena dohodnuta, ve vztahu k běžnému opotřebení Zboží způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží ve vztahu k vadám odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

Doručování

Pro komunikaci s Prodávajícím může Kupující využít i tyto kontaktní údaje Prodávajícího:

 1. adresa pro doručování: Měšická 127/44, Prosek, 190 00 Praha 9
 2. adresa elektronické pošty: info@tanci.cz
 3. telefon: +420 777 885 882
 4. bankovní účet: 2401638709/2010, vedený u Fio banka, a.s.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem prodeje Zboží v Eshopu v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jsou uvedeny na webu https://www.tanci.cz.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 4. Kupní smlouva včetně těchto VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na Vaši písemnou žádost Vám bude zaslána na Vaši Emailovou adresu.
 5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Kupující i Prodávající tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Kupujícího a Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
 8. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého z Kupní smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
 9. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Spotřebitel je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.