Všeobecné obchodní podmínky ve vztahu k uživatelům

Tato verze obchodních podmínek je platná od 27. 8. 2019.

Úvodní ustanovení

 1. Webtown, s.r.o., je společností se sídlem na adrese Měšická 127/44, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika, identifikační číslo 07344350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299536 (Provozovatel)provozující internetový portál dostupný na https://www.tanci.cz, na který klienti vkládají prostřednictvím Provozovatele nabídky tanečních kurzů (Portál).
 2. Klientem Provozovatele je taneční škola, studio a/nebo samostatný lektor, který prostřednictvím Provozovatele doplňuje volná místa ve svých tanečních kurzech (Klient). Klient vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Uchazečem je návštěvník Portálu (Uchazeč).
 4. Uživatelem je Uchazeč, který se prostřednictvím Provozovatele přihlásí na Klientem nabízený kurz na Portálu nebo si na Portálu vytvoří svůj uživatelský účet (Uživatel).
 5. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele, Uchazeče a Uživatele vyplývající z užívání Portálu a poskytování služeb Provozovatelem Uchazeči a Uživateli.
 6. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uchazečem vzniká okamžikem, kdy se Uchazeč stane podle těchto VOP Uživatelem.

Poskytování služeb Uchazečům a uživatelům

 1. Uchazeč si na Portálu může prostřednictvím Provozovatele zakoupit nabízené místo v tanečním kurzu Klienta (Služba). Smlouva o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká potvrzením o přijetí a akceptaci registračního formuláře.
 2. Pro usnadnění nákupu Služeb je Uchazeč oprávněn se registrovat na Portál a vytvořit si svůj osobní profil (Profil).
 3. Uživatel se zavazuje udržovat svoje osobní údaje uvedené na svém Profilu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, jež jsou relevantní pro poskytování Služby, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Provozovateli.

Taneční kurzy

Podmínky zakoupení tanečního kurzu

 1. Odesláním vyplněného registračního formuláře a zaplacením Ceny kurzu (jak je specifikováno níže) se Uchazeč závazně registruje jako účastník příslušného tanečního kurzu z nabídky kurzů Klientů na https://www.tanci.cz (Kurz).
 2. Provozovatel je oprávněn na základě svého uvážení v případě naplněné kapacity Kurzu registrovat Uchazeče jako náhradníka.
 3. Provozovatel zajistí Uživateli účast na Kurzu v čase a místě stanoveném Klientem v nabídce konkrétního Kurzu na Portálu za cenu uvedenou u konkrétního Kurzu (Cena kurzu).
 4. Uživatel bere na vědomí, že se časový harmonogram Kurzu může změnit. V takovém případě bude o této skutečnosti Uživatel informován.
 5. Uživatel za sebe nemůže poslat náhradníka na žádnou z lekcí Kurzu bez předchozího souhlasu Klienta.
 6. Uživatel je povinen potvrdit svou účast na Kurzu podpisem prezenční listiny nebo jiné evidence Klienta ohledně přítomnosti Uživatelů na příslušném Kurzu. Uživatel bere na vědomí, že Klient má povinnost na žádost Provozovatele potvrdit Provozovateli účast Uživatele na příslušném Kurzu, a to zejménaza účelem ověření prezence Uživatele na příslušném Kurzu a s tím související vypořádání plateb za příslušný Kurz s poskytovateli platebních služeb. Potvrzení své účasti na příslušném Kurzu je nezbytnou podmínkou pro účast na příslušném Kurzu.
 7. V případě, že se jednotlivá lekce Kurzu nebude moci uskutečnit ze závažných důvodů na straně Klienta nebo v důsledku okolností vyšší moci, v daném čase a na daném místě podle stanoveného harmonogramu, informuje o tom Klient a/nebo Provozovatel Uživatele nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem příslušné lekce Kurzu a seznámí ho s náhradním řešením.

Cena kurzu

 1. Uchazeč je povinen se s Cenou kurzu seznámit vždy před odesláním vyplněného registračního formuláře na konkrétní Kurz. V případě následné změny Ceny kurzu platí Cena kurzu ve chvíli odeslání vyplněného registračního formuláře Uchazečem.
 2. Uchazeč je pro dokončení přihlášení na Kurz povinen zaplatit celou Cenu kurzu, a to alternativně prostřednictvím (přičemž volba bude primárně určena Provozovatelem, který však může ponechat výběr ze všech či z několika z možností níže na Uchazeči):
  1. platební brány Comgate; nebo
  2. převodem na účet Klienta
  3. uhrazením Ceny kurzu Klientovi na první lekci zakoupeného Kurzu, příp. na první navštívené lekci Kurzu Uživatelem.
 3. Uživatel se zavazuje k účasti na lekcích zakoupeného Kurzu. Za zameškané lekce Kurzu nenáleží Uživateli žádná náhrada (například sleva z Ceny kurzu, vrácení alikvotní částky Ceny kurzu).

Storno podmínky a reklamační řád Kurzu

 1. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit pouze pokud jsou důvodem reklamace podstatné vady tanečního kurzu. Podstatnými vadami se ve smyslu § 2002 odstavce 1 Občanského zákoníku rozumí zejména změna časového harmonogramu či místa konání tanečného kurzu, změna lektora a jiné tak závažné případy porušení avizovaných podmínek tanečního kurzu, kdy Provozovateli muselo být již při uzavírání Smlouvy zřejmé, že za těchto podmínek by Uživatel o koupi tanečního kurzu neměl vůbec zájem, pokud by takové porušení očekával.
 2. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn provést storno registrace na Kurz, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny kurzu nejpozději 14 dní po uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@tanci.cz. Uživatel, který je spotřebitelem může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Uživatel, který je spotřebitelem, je povinen uhradit poměrnou část Ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy po zahájení Kurzu, přičemž zbylá část Ceny kurzu mu bude vrácena. Po uplynutí této lhůty nemá Uživatel, který je spotřebitelem, v případě odstoupení nárok na vrácení Ceny kurzu, ani jeho poměrné části.
 3. Odeslání vyplněného registračního formuláře a/nebo účast Uživatele, který je spotřebitelem, na jakékoli části Kurzu se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se celý Kurz koná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Uživatel, který je spotřebitelem, po konání Kurzu právo odstoupit od smlouvy.
 4. Pokud nebude moci být Kurz dokončen z jakéhokoliv důvodu na straně Klienta, přísluší Uživateli vrácení alikvotní části Ceny kurzu, případně jiná náhrada podle domluvy s Klientem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že veškeré platby Ceny kurzu provedené debetní nebo kreditní kartou skrze platební bránu Comgate, budou tímto způsobem i vráceny. V případě jiného způsobu platby určení způsobu vrácení Ceny kurzu náleží Provozovateli.
 6. Uživatel má právo podat reklamaci ohledně Kurzu z těchto důvodů:
  1. způsobu vedení Kurzu;
  2. obsahu Kurzu; nebo
  3. organizace Kurzu.
 7. Reklamace musí být Uživatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@tanci.cz s uvedením:
  1. identifikačních a kontaktních údajů Uživatele;
  2. názvu reklamovaného Kurzu; a
  3. popis předmětu reklamace a její odůvodnění.
 8. Provozovatel prověří důvod reklamace ohledně daného Kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních účastníků Kurzu a/nebo konzultací s Klientem.
 9. V případě, že Provozovatel uzná reklamaci Uživatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
  1. účasti Uchazeče v jiném Kurzu;
  2. poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Provozovatele; nebo
  3. jiným způsobem podle dohody s Uživatelem.
 10. Provozovatel vyřídí reklamaci Uživatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Uživatelem nedohodne na lhůtě delší.

Závěrečná ustanovení

 1. Uchazeč bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování služeb Kurzů v souladu s právními předpisy týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uchazeče Provozovatelem jsou uvedeny na webu https://tanci.cz.
 2. Provozovatel je oprávněn změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Uchazeče formou zveřejnění změn na internetových stránkách Provozovatele s uvedením data účinnosti vyznačených změn alespoň 14 dní předem. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 3. V případech, kdy se tyto VOP uplatní vůči Uchazečům, uplatní se rovněž i vůči Uživatelům.
 4. Tyto VOP a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem a veškeré případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 5. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Uživatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web:www.adr.coi.cz).Uživatel jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy zde.